Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


รมว.กษ. เปิดตัวจังหวัดนำร่องการปรับเปลี่ยนในพื้นที่ไม่เหมาะสมตามแผนที่ Agri-Map ในจังหวัดชัยภูมิ     เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เป็นประธานเปิดงานปฏิบัติ
การขับเคลื่อนการปรับเปลี่ยนกิจกรรมการผลิตในพื้นที่ไม่เหมาะสม
ของจังหวัดนำร่อง
ร้อมทั้งมอบปัจจัยการผลิตทางการเกษตรให้กับ
เกษตรกร
โดยมีนายประยวน พันธ์สวัสดิ์ รองอธิบดีกรมตรวจบัญชี
สหกรณ์
พร้อมด้วยนายปราโมช ฉัตรพรรณรังสี ผู้อำนวยการสำนักงาน
ตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 3 และนายมงคล พวงศรี ผู้เชี่ยวชาญด้านสอบบัญชี
เข้าร่วมในพิธีเปิดงาน ทั้งนี้ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชัยภูมิ ได้ร่วมจัด
นิทรรศการต้นทุนอาชีพทางการเกษตรหลังการปรับเปลี่ยนกิจกรรมฯ
ตามแผนที่ Agri-Map โดย นางจุฑามาศ เมืองสง หัวหน้าสำนักงาน
ตรวจบัญชีสหกรณ์ชัยภูมิ ได้นำเสนอเปรียบเทียบต้นทุนอาชีพของ
เกษตรกรหลังการปรับเปลี่ยนต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์
ณ องค์การบริหารส่วนตำบลชีบน อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional