Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตส.นครนายก เข้าร่วมโครงการส่งเสริมปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงฯ     เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครนายก
นำโดย นางสาวนงลักษณ์ บุญสร้าง หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์
นครนายก
พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างในสังกัด
เข้าร่วมโครงการส่งเสริมปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ
ครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 "ทำบัญชี มีพอใช้ ถวายพ่อของแผ่นดิน"
โดยให้บุคลากรบันทึกบัญชีรับ – จ่ายส่วนบุคคล เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
ลดรายจ่าย/เพิ่มรายได้ และมีเงินออม และนำข้อมูลจากการบันทึกบัญชีไป
วิเคราะห์และวางแผนการใช้จ่ายในครอบครัว เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครนายก
ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional