Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
กตส.จัดโครงการประชุมสัมมนาอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี (ครูบัญชีอาสา) ระดับประเทศ ประจำปี 2559     เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2559 พลเอกประสาท สุขเกษตร เลขานุการ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เป็นประธานเปิดโครงการ
ประชุมสัมมนาอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี (ครูบัญชีอาสา) ระดับประเทศ
ประจำปี 2559 เรื่อง "การขับเคลื่อน ครูบัญชีอาสา พัฒนาอาชีพรายสินค้า
สู่การเป็นครูบัญชีต้นแบบ”
พร้อมบรรยายพิเศษ เรื่อง "สร้างครูภูมิปัญญา
ก้าวหน้าด้วยเกษตรสมัยใหม่”
โดยมีนายสมปอง อินทร์ทอง อธิบดีกรมตรวจ
บัญชีสหกรณ์
พร้อมคณะผู้บริหารกรมฯ ให้การต้อนรับ ณ โรงแรมปริ๊นซ์พาเลซ
กรุงเทพมหานคร
    ทั้งนี้ งานดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25-26 กรกฎาคม 2559 เพื่อให้ครูบัญชีอาสา
ได้มาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักการ วิธีการ และ
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ขับเคลื่อน ครูบัญชีอาสา พัฒนาอาชีพรายสินค้า สู่การเป็น
ครูบัญชีต้นแบบ ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน รวมถึงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์
และความคิดเห็นซึ่งกันและกันเกี่ยวกับครูบัญชีประจำศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) 882 ศูนย์ และการขับเคลื่อนผ่านชมรมครูบัญชีอาสา
พัฒนาอาชีพรายสินค้า สู่การเป็นครูบัญชีต้นแบบ ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ รวมทั้งการ
ขับเคลื่อนงานตามนโยบาย 6 มาตรการหลัก และการสร้างความปรองดองสมานฉันท์
ในสังคมไทยปัจจุบัน ตลอดจนร่วมรับทราบแผนงาน/โครงการสำคัญๆ ที่เร่งด่วน
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมเป็นกลไกขับเคลื่อนงานต่างๆ เพื่อไป
ถ่ายทอดต่อให้กับครูบัญชีอาสาและเกษตรกรในพื้นที่ได้รับทราบ โดยมีอาสาสมัคร
เกษตรด้านบัญชี (ครูบัญชีอาสา) จำนวน 1,000 คน และข้าราชการกรมตรวจบัญชี
สหกรณ์ที่ปฏิบัติงานโครงการฯ จำนวน 174 คน รวม 1,174 คน เข้าร่วมสัมมนา


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional