Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.บึงกาฬ เข้าร่วมกิจกรรมงานวันถ่ายทอดความรู้ (Field Day)     เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บึงกาฬ
นำโดย นางสาวกัลยกร ร้านบุญมี นักวิชาการตรวจสอบบัญชี
และเจ้าหน้าที่
ในสังกัด เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตรกิจกรรมงานวันถ่ายทอดความรู้ (Field Day) โดยมี นายธีระพล
ขุนพานเพิง ปลัดอำเภอบุ่งคล้า เป็นประธานเปิดงาน ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรบ้านนาจาน ตำบลบุ่งคล้า อำเภอบุ่งคล้า
จังหวัดบึงกาฬ
     ทั้งนี้ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บึงกาฬ ได้ร่วมจัดนิทรรศการด้านบัญชี
โดยให้คำแนะนำเรื่องการจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน และบัญชีต้นทุนอาชีพ
โดยมี นางพัชรินทร์ ผลจันทร์ อาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี (ครูบัญชีอาสา)
อำเภอบุ่งคล้า เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ประจำฐานเรียนรู้ด้านบัญชี
แก่เกษตรกรเพื่อให้สามารถวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นและไม่จำเป็นได้อย่าง
มีเหตุมีผล รวมถึงการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม
โดยการใช้ข้อมูลบัญชีเป็นหลัก


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional