Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.นครพนม ร่วมจัดนิทรรศการศูนย์เรียนรู้ด้านบัญชี ในงาน "วันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day) และบริการการเกษตร เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2559”     เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครพนม
นำโดย นางสาวพรพรรณ พรมเรียน นักวิชาการตรวจสอบบัญชี
พร้อมด้วย
บุคลากรในสังกัด จัดนิทรรศการศูนย์เรียนรู้ด้านบัญชี โดยให้ความรู้ด้าน
บัญชีรับ – จ่ายในครัวเรือน ในงาน "วันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day)
และบริการการเกษตร เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2559”
เพื่อถ่ายทอด
เทคโนโลยีในด้านการผลิตและการตลาดในการช่วยเหลือเกษตรกรที่
ประสบกับปัญหาภัยแล้งจำนวนมาก ให้เกษตรกรสามารถนำองค์ความรู้ต่างๆ
ที่ได้รับนำไปประยุกต์ใช้ในไร่นาของตนเองได้ โดยมี นายพรประเสริฐ
ควรรณสุ นายอำเภอปลาปาก เป็นประธานเปิดงาน
ณ ศูนย์เรียนรู้เพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หมู่ที่ 2 ตำบลหนองฮี อำเภอปลาปาก
จังหวัดนครพนม


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional