Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตส.ภูเก็ต ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่      เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ภูเก็ต นำโดย
นางเฟื่องนภา โสฬส หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ภูเก็ต
พร้อมด้วย
ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างในสังกัด ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี
(Field Day) เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่
โดยจัดนิทรรศการให้ความรู้ด้านบัญชี
รับ – จ่ายในครัวเรือน และบัญชีต้นทุนอาชีพ เพื่อเสริมสร้างทักษะด้านการจด
บันทึกบัญชีที่ถูกต้องให้แก่ผู้เข้าร่วมงาน ให้สามารถนำข้อมูลด้านบัญชีไปใช้
ในการวางแผนการใช้จ่ายได้อย่างถูกต้อง โดยมี นายสายัณห์ ชนะชัยวงศ์
นายอำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิด
ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตพืชผักปลอดภัย บ้านหัวควน หมู่ที่ 5 ตำบลกมลา
อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional