Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตส.บึงกาฬ ร่วมโครงการอบรมเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) จ.บึงกาฬ     เมื่อวันที่ 12 - 13 กรกฎาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บึงกาฬ นำโดย
นางสาวชณิญญา หิรัญสุทธิ์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บึงกาฬ เข้าร่วม
โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ
ครบ 70 ปี และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องใน
โอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 7 รอบ โดยร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้
ด้านบัญชี เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เห็นถึงความสำคัญในการจดบันทึกบัญชีต้นทุน
อาชีพ โดยมี นายปริญญา ธาตุลม นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ ร่วมเป็น
วิทยากรบรรยายให้ความรู้
แก่อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) จำนวน 617 คน
ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายชัยธวัช เนียมศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธาน
เปิดการอบรม พร้อมให้นโยบายการปฏิบัติงาน ณ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดบึงกาฬ
อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional