Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตส.นครพนม ร่วมจัดนิทรรศการศูนย์เรียนรู้ด้านบัญชีในงาน "วันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day) และบริการการเกษตร เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2559”    เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครพนม
นำโดย นางสาวกนกรส อินทะนิน นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมจัดนิทรรศการศูนย์เรียนรู้ด้านบัญชี
โดยให้ความรู้บัญชีรับ – จ่ายในครัวเรือน แก่ผู้เข้าร่วมงาน "วันถ่ายทอด
เทคโนโลยี (Field day) และบริการการเกษตร เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่
ปี 2559” เพื่อให้รู้ถึงวิธีการลงบัญชีรับ – จ่ายในครัวเรือน ใช้บันทึกรายรับ
หรือรายจ่ายที่เกิดขึ้นในครัวเรือน
     ทั้งนี้ งานดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีในด้านการผลิต
และการตลาดในการช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบกับปัญหาภัยแล้ง
อีกทั้งเกษตรกรยังสามารถนำองค์ความรู้ต่างๆ ที่ได้รับ นำไปประยุกต์ใช้
ในไร่นาของตนเอง โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ เมธา ชูจันทร์
นายอำเภอนาแก เป็นประธานเปิดงาน ณ ศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตสินค้าเกษตรหมูที่ 3 ตำบลพิมานอำเภอนาแก จังหวัดนครพนม


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional