Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
กตส. ร่วมกับ ช.ส.ค. ลงนามความร่วมมือ โครงการส่งเสริมการติดตั้งโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจร     เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2559 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ร่วมกับชุมนุมสหกรณ์
เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด (ช.ส.ค.)
ลงนามบันทึกความร่วมมือ
โครงการส่งเสริมการติดตั้งโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจร (Cooperative
Full Pack Accounting Software: FAS)
เพื่อส่งเสริมการพัฒนาสหกรณ์เครดิต
ยูเนี่ยนให้เข้มแข็ง โดยการนำโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจรที่พัฒนาโดย
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ มาใช้งานด้านสหกรณ์ เพื่อสร้างความสะดวก ถูกต้อง
แม่นยำและรวดเร็ว ส่งผลให้สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนประสบผลสำเร็จตามเป้าหมาย
ที่วางไว้ โดยมีผู้แทนจาก 2 หน่วยงาน ได้แก่นายสมปอง อินทร์ทอง อธิบดีกรม
ตรวจบัญชีสหกรณ์ พร้อมด้วยนางกฤษณา กฤษณวรรณ รองอธิบดีกรมตรวจบัญชี
สหกรณ์ และนางสาววรรณพร ตั้งพรโชติช่วง ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
ร่วมกับ นายสุภาพ จันทร์ภิรมย์ ประธานกรรมการดำเนินการ
นายวัยรินทร์ ไทยสนธิ รองประธานกรรมการดำเนินการ และนายดาบชัย ใจสู้ศึก
ผู้จัดการใหญ่
ร่วมลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมศูนย์รัชนีแจ่มจรัส
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional