Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
กตส. จัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการบริหารจัดการองค์กร ครั้งที่ 2/2559     เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2559 นายสมปอง อินทร์ทอง อธิบดีกรมตรวจบัญชี
สหกรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการบริหารจัดการองค์กร
ครั้งที่ 2/2559
โดยมีวาระสำคัญ อาทิ เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนการบริหารจัดการองค์กร ครั้งที่ 1/2559 ความก้าวหน้าของการดำเนินการขอปรับปรุง
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ แผนพัฒนาบุคลากรกรมตรวจบัญชี
สหกรณ์ ปี 2560 - 2564 สรุปผลการประชุมคณะผู้เชี่ยวชาญฯ ตลอดจนเรื่องพิจารณาอื่นๆ
โดยมีคณะผู้บริหารและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 404 อาคาร 4
ชั้น 4 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional