Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จัดสัมมนาอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี ระดับประเทศ ประจำปี ๒๕๕๙ "ขับเคลื่อน ครูบัญชีอาสา พัฒนาอาชีพรายสินค้า สู่การเป็นครูบัญชีต้นแบบ”


 
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จัดโครงการประชุมสัมมนาอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี ระดับประเทศ ประจำปี ๒๕๕๙ เรื่อง"ขับเคลื่อน ครูบัญชีอาสา พัฒนาอาชีพรายสินค้า สู่การเป็นครูบัญชีต้นแบบ” หนุนครูบัญชีอาสา สู่การเป็นครูบัญชีต้นแบบ พร้อมเป็นกลไกขับเคลื่อนงาน ถ่ายทอดต่อให้กับครูบัญชีอาสาและเกษตรกรในพื้นที่ โดยมีพลเอกประสาท สุขเกษตร เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธี ในวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุมปริ๊นซ์ ๑ - ๓ โรงแรมปริ๊นซ์พาเลซ กรุงเทพมหานคร
 
            พลเอกประสาท สุขเกษตร เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มุ่งมั่นที่จะปฏิรูปภาคเกษตรให้สอดคล้องกับการปฏิรูปประเทศไปสู่ความสำเร็จเพื่อให้ประเทศมั่นคง ประชาชนมั่งคั่งสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน และยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว เพื่อให้ภาคเกษตรไทยเป็นการเกษตรยุคใหม่ นับตั้งแต่ปี ๒๕๕๙ เป็นต้นไป โดยเน้นให้เกษตรกรเป็นศูนย์กลางและส่งเสริมการบูรณาการเชิงพื้นที่เป็นหลัก รวมทั้งประเทศไทยได้เข้าสู่ประชาคมอาเซียน การปฏิรูปภาคการเกษตรจึงต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจจากเกษตรกร เพื่อให้ประเทศไทยสามารถแข่งขันได้ในเวทีโลก กระทรวงฯ จึงมุ่งเน้นการสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนให้แก่เกษตรกร ภายใต้แผนขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผ่านคณะขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จ (Single.Command) โดยมีการดำเนินการตามแผนงาน/โครงการ ภายใต้ ๖ มาตรการ คือ การลดต้นทุนและเพิ่มโอกาสในการแข่งขันสินค้าเกษตร การบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม หรือ Zoning การขับเคลื่อนระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ การส่งเสริมเกษตรอินทรีย์เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ๘๘๒ ศูนย์ และโครงการธนาคารสินค้าเกษตร
          ทั้งนี้ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นหน่วยงานในสังกัด ที่ได้ร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ โดยส่งเสริมการจัดทำบัญชีรายบุคคลให้กับเกษตรกร เน้นกลุ่มเป้าหมายเกษตรกร ในพื้นที่โครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ โดยจัดอบรมสอนแนะการจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือนและบัญชีต้นทุนอาชีพให้กับเกษตรกร ให้สามารถจัดทำบัญชีได้และใช้ข้อมูลทางบัญชีให้เกิดประโยชน์ในการประกอบอาชีพได้อย่างเหมาะสม จึงนับว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาภาคเกษตรให้เข้มแข็งและมีภูมิคุ้มกันที่ดี ซึ่งข้อมูลบัญชีรายบุคคลของเกษตรกร จะเป็นเครื่องมือวางแผนการผลิตหรือปรับเปลี่ยนวิธีการผลิตอย่างหนึ่งที่สามารถใช้บ่งชี้วัดผลได้อย่างเป็นรูปธรรมในเรื่องการลดต้นทุนผลิตทางการเกษตรและการเพิ่มรายได้ เป็นต้น อีกทั้งการสร้างแกนนำเกษตรกรให้เป็นอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี (ครูบัญชีอาสา) ทำหน้าที่ถ่ายทอดความรู้ด้านบัญชีให้กับเกษตรกรทั่วประเทศ นับว่าเป็นกลไกที่สำคัญในการขับเคลื่อนงานนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และช่วยผลักดันงานนโยบายรัฐบาลในการช่วยเหลือเกษตรกรให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ได้ด้วยกลไกครูบัญชีอาสาของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
           นายสมปอง อินทร์ทอง อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กล่าวว่า ภายใต้นโยบาย    "ทำก่อน ทำจริง ทำทันที มีผลสัมฤทธิ์และยั่งยืน” ที่รัฐบาลได้วางแนวทางการพัฒนาประเทศให้เกิดความยั่งยืน ด้วยการน้อมนำแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ มาเป็นองค์ความรู้สำคัญในการวางกรอบแนวทางขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงสอดรับนโยบายของรัฐบาล ที่มุ่งเน้นการสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนให้แก่เกษตรกร เพื่อให้ภาคเกษตรไทย เป็นเกษตรยุคใหม่ นับตั้งแต่ปี ๒๕๕๙ เป็นต้นไป ในส่วนของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ได้ร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ โดยส่งเสริมการจัดทำบัญชีรายบุคคลให้กับเกษตรกรเน้นกลุ่มเป้าหมาย เกษตรกรในพื้นที่โครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ผ่านโครงการพัฒนาภูมิปัญญาทางบัญชีสู่บัญชีต้นทุนอาชีพ, โครงการแนะนำการจัดทำบัญชีแก่เกษตรกรที่ปลูกปาล์มน้ำมันและยางพารา, โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) และโครงการสร้างความยั่งยืนในการทำบัญชีต้นทุนอาชีพ โดยจัดอบรมสอนแนะการจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือนและบัญชีต้นทุนอาชีพให้กับเกษตรกร พร้อมทั้งกำกับแนะนำกระตุ้นและติดตามการทำบัญชีของเกษตรกร ให้สามารถจัดทำบัญชีได้และใช้ข้อมูลทางบัญชีให้เกิดประโยชน์ในการประกอบอาชีพได้อย่างเหมาะสม
          อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กล่าวอีกว่า กรมฯ ได้จัดโครงการประชุมสัมมนาอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี (ครูบัญชีอาสา) ระดับประเทศ ประจำปี ๒๕๕๙ เรื่อง"ขับเคลื่อนครูบัญชีอาสา พัฒนาอาชีพรายสินค้า สู่การเป็นครูบัญชีต้นแบบ” ขึ้น ระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เพื่อให้ครูบัญชีอาสาได้มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักการ วิธีการ และขั้นตอนในการปฏิบัติงาน ขับเคลื่อน ครูบัญชีอาสา พัฒนาอาชีพรายสินค้า    สู่การเป็นครูบัญชีต้นแบบ เป็นไปในแนวเดียวกัน รวมถึงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความคิดเห็นซึ่งกันและกันเกี่ยวกับครูบัญชีประจำศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ๘๘๒ ศูนย์ และการขับเคลื่อนผ่านชมรมครูบัญชีระดับจังหวัด และเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการขับเคลื่อนครูบัญชีอาสา พัฒนาอาชีพรายสินค้า สู่การเป็นครูบัญชีต้นแบบ ให้บังเกิดผลสัมฤทธิ์..รวมถึงการขับเคลื่อนงานตามนโยบาย ๖ มาตรการหลัก และการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ในสังคมไทยปัจจุบัน ตลอดจนได้มาร่วมรับทราบแผนงาน/โครงการสำคัญๆ ที่เร่งด่วน ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมเป็นกลไกขับเคลื่อนงานโครงการต่างๆ แล้วกลับไปถ่ายทอดต่อให้กับครูบัญชีอาสาและเกษตรกรในพื้นที่ได้รับทราบ โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนา ได้แก่ ครูบัญชีอาสาประจำศูนย์ ศพก.กรรมการชมรมครูบัญชีระดับจังหวัด/ภาค/ประเทศ ที่ปรึกษาชมรมครูบัญชีฯ อาสาสมัครเกษตรด้านบัญชีที่ปฏิบัติงานในแต่ละจังหวัด และข้าราชการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ที่ปฏิบัติงานโครงการฯ รวม ๑,๑๗๔ คน ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับความรู้จากการบรรยายที่มีประโยชน์ ได้แก่ การบรรยายพิเศษ เรื่อง "สร้างครูภูมิปัญญา ก้าวหน้าด้วยเกษตรสมัยใหม่” โดย เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์การบรรยาย เรื่อง การสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ในสังคมไทยปัจจุบัน โดยพันตรีสุธี สุขสากล การบรรยายพิเศษ เรื่อง "ขับเคลื่อน ครูบัญชีอาสา พัฒนาอาชีพรายสินค้า สู่การเป็นครูบัญชีต้นแบบ” และการบรรยาย เรื่อง"การสร้างนวัตกรรมทางความคิดเชื่อมโยงโอกาสทางการตลาด”นอกจากนี้ ยังจัดให้มีกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความคิดเห็นซึ่งกันและกันระหว่างผู้ปฏิบัติงานอีกด้วย.

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional