Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.นครพนม ให้ความรู้เรื่อง การวิเคราะห์ทางการเงิน แก่เจ้าหน้าที่สหกรณ์จังหวัดนครพนม       เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครพนม
นำโดย นางสาวยุวพาพร พลเวียง หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครพนม
เป็นวิทยากรให้ความรู้ เรื่อง"การวิเคราะห์ทางการเงิน (financial Analysis)”
เพื่อให้สหกรณ์ได้รู้ถึงกระบวนการค้นหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับฐานะทางการเงินและผล
การดำเนินงานของกิจการสหกรณ์ จากงบการเงิน พร้อมทั้งนำข้อเท็จจริงไปประกอบ
การตัดสินใจ ทราบถึงประโยชน์ของการวิเคราะห์งบการเงิน สามารถกำหนดเป้าหมาย
และวัตถุประสงค์ ใช้เป็นเครื่องมือในการวางแผนทางการเงินในอนาคต
วัดประสิทธิภาพการบริหารงานของสหกรณ์ ในโครงการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการจัดการเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ ประจำปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2559 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหาร
เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ และให้มีการแลกเปลี่ยน ประสบการณ์การบริหารงานของ
สหกรณ์ พร้อมทั้งเป็นการเสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อกันระหว่างบุคลากรเป้าหมาย
ในการประชุม คือ คณะกรรมการสหกรณ์ ผู้จัดการสหกรณ์ เจ้าหน้าที่สหกรณ์ และ
ข้าราชการ พนักงานราชการ จำนวน 80 คน โดยมีนายจาตุรันต์ สมิทธ์ภินันท์
สหกรณ์จังหวัดนครพนม
เป็นประธานเปิดงาน ณ ห้องประชุมหนองบึก ชั้น 2
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครพนม จำกัด อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional