Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.ภูเก็ต ร่วมจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่     เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ภูเก็ต นำโดย
นางเฟื่องนภา โสฬส หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ภูเก็ต
พร้อมด้วย
ข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้างในสังกัด ร่วมจัดนิทรรศการเกี่ยวกับ
การจัดทำบัญชีรับ – จ่ายในครัวเรือน และบัญชีต้นทุนอาชีพ งานวันถ่ายทอด
เทคโนโลยี (Field Day) เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่
เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการจัดทำบัญชี สามารถนำหลักการทำบัญชีไปใช้ในการวางแผนการ
ทำงานได้เป็นอย่างดี โดยมี นายสุพจน์ ชนะกิจ นายอำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชผักปลอดภัย
บ้านนากก หมู่ที่ 5 ตำบลฉลอง อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
    ในการนี้ ได้มีการมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้ผ่านการอบรมในโครงการ
อบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง
ปี 2558/59 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร เจ้าของศูนย์การเรียนรู้การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร และวิทยากรที่ร่วมให้ความรู้ภายในศูนย์ฯ


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional