Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


กตส. จัดโครงการสวัสดิการฝึกอาชีพเสริมรายได้     เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จัดโครงการ
สวัสดิการฝึกอาชีพเสริมรายได้ สำหรับบุคลากรในสังกัดส่วนกลาง
หลักสูตร
การทำมาลัยกระดาษทิชชู่ โดยมี นางนลินรัตน์ จันทร์ยุคันโท จากศูนย์พัฒนา
ฝีมือแรงงานจังหวัดปทุมธานี เป็นวิทยากรบรรยาย เพื่อเพิ่มพูนความรู้ทักษะ
ในวิชาชีพเสริม เพิ่มช่องทางหารายได้ให้กับตนเองและครอบครัว อันจะนำไปสู่
ครอบครัวที่เข้มแข็งและมีคุณภาพชีวิตที่ดี ณ ห้องประชุม 202 อาคาร 2 ชั้น 2
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional