Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.เชียงราย จัดโครงการส่งเสริมปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว     เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงราย นำโดย
นางสาวนันทนา น้อยบุญเติม หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงราย
จัดกิจกรรมส่งเสริม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องใน
โอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ70 ปี 9 มิถุนายน 2559 "ทำบัญชี มีพอใช้
ถวายพ่อของแผ่นดิน"
ด้วยการให้บุคลากรในสำนักงานฯ บันทึกบัญชีในสมุดบัญชี หรือจัดทำ
บัญชีผ่านแอพพลิเคชั่น Smart Acc ในโอกาสนี้ ยังได้ร่วมทำกิจกรรมการสอนแนะอาชีพเสริม
เพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย "การทำเครปเค้ก" ณ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงราย อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงราย


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional