Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.แม่ฮ่องสอน จัดประชุมประชาชนในชุมชนบ้านนาป่าแปก     เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์แม่ฮ่องสอน
นำโดย นายมานะ โภคินมาศ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์แม่ฮ่องสอน
จัดประชุมประชาชนในชุมชนบ้านนาป่าแปก ตามโครงการเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลย
ราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 "ชุมชนต้นแบบ คนรักการทำบัญชี
ถวายความดีเพื่อพ่อของแผ่นดิน"
เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนน้อมนำปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันด้วยการทำบัญชี และใช้ข้อมูล
ทางบัญชีเป็นเครื่องมือสร้างความพอเพียง
โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 30 คน
ณ อาคารโครงการธนาคารอาหารชุมชนบ้านนาป่าแปก ตำบลหมอกจำแป่ อำเภอเมือง
จังหวัดแม่ฮ่องสอน


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional