Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.สระบุรี ร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาเงินกู้โครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกรเพื่อเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการผลิตและการตลาด ระดับจังหวัด ครั้งที่1     เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระบุรี
นำโดย นางสาวพัฒนาพร พันธุ์วุฒิ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชี
สหกรณ์สระบุรี
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาเงินกู้โครงการ
สร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกรเพื่อเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการ
ผลิตและการตลาด ระดับจังหวัดครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2559
เพื่อให้การใช้เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
โครงการ และเป็นไปตามระเบียบกรมส่งเสริมสหกรณ์ว่าด้วยการกู้ยืมเงิน
กองทุนสงเคราะห์เกษตรกร
โดยมี นายจำนัล โคติวงศ์ สหกรณ์จังหวัดสระบุรี
เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระบุรี


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional