Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.นราธิวาส ร่วมจัดนิทรรศการด้านบัญชีในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ปี 2559     เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นราธิวาส
นำโดย นางสาวมาริแย สามารถ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ
และบุคลากรในสังกัด
ร่วมจัดนิทรรศการด้านบัญชีในงานวันถ่ายทอด
เทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่
ปี 2559
เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส
มหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 และ
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาส
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559
ทั้งนี้ สำนักงาน
ตรวจบัญชีสหกรณ์นราธิวาส ได้ร่วมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำบัญชีรับ-จ่าย
ในครัวเรือน และบัญชีต้นทุนอาชีพ เพื่อรู้ถึงประโยชน์ของการทำบัญชี
โดยมี
นายสุรพล จารุพงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตตรวจ
ราชการที่ 8 เป็นประธานในพิธีเปิด
ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตรอำเภอระแงะ หมู่ที่ 3 ต.ตันหยงลิมอ อ.ระแงะ จ.นราธิวาส


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional