Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.สระบุรี สอนแนะการจัดทำบัญชีในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day)     เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระบุรี
นำโดย นางโสรญา กะลาสี นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ
พร้อมด้วยพนักงานราชการ และลูกจ้างในสังกัด เข้าร่วมจัดนิทรรศการ
ด้านบัญชี หัวข้อ "การจัดทำบัญชีต้นทุนการผลิต” ในงานวันถ่ายทอด
เทคโนโลยี (Field Day) เพื่อกระตุ้นให้เกษตรกรเริ่มต้นการผลิตในปี
การเพาะปลูกใหม่
โดยให้คำแนะนำการจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน
และบัญชีต้นทุนอาชีพให้กับเกษตรกร และประชาชนทั่วไปที่เข้าร่วมงาน
เพื่อใช้เทคโนโลยีการผลิตและภูมิปัญญาที่เหมาะสม
โดยมี นายเกษม
ไตรพิจารณ์ เกษตรจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด
ณ ศูนย์เรียนรู้
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ต.ผึ้งรวง อ.เฉลิมพระเกียรติ
จ.สระบุรี


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional