Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.นครพนม ร่วมจัดนิทรรศการด้านบัญชีในงาน "วันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day) และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2559”     เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครพนม
นำโดย นางทองม้วน ศิริสำรองรัตน์ เจ้าพนักงานตรวจสอบบัญชี
ชำนาญงาน
พร้อมด้วยพนักงานราชการ และนายทูลลา แพงคำฮัก
ครูบัญชีประจำศูนย์เรียนรู้ ประจำอำเภอวังยาง
ร่วมจัดนิทรรศการ
ให้ความรู้ด้านบัญชีในงาน "วันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day) และ
บริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2559”
โดยสอนแนะ
การจัดทำบัญชีรับ–จ่ายในครัวเรือน เพื่อให้รู้ถึงการบันทึกบัญชี สามารถบันทึก
รายรับ รายจ่ายที่เกิดขึ้นในครัวเรือน อีกทั้งเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีในด้าน
การผลิตและการตลาดในการช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบกับปัญหาภัยแล้ง
รวมทั้งเกษตรกรสามารถนำองค์ความรู้ต่าง ๆ ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในไร่นา
ของตนเองได้ โดยมีเกษตรกรจำนวน 100 คน เข้ารับบริการ
โดยได้รับเกียรติจาก
นายสมชาย ตรีณาวงษ์ นายอำเภอวังยาง เป็นประธานเปิดงาน
ณ ศูนย์เรียนรู้
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หมู่ที่ 2 ตำบลยอดชาด อำเภอวังยาง
จังหวัดนครพนม


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional