Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี


       เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี นำโดย
สิบเอกอภิวัฒน์ ใจกล้า นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ และพนักงานราชการในสังกัด
เข้าร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) การผลิตข้าวเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2559
ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ตำบลยางสักกะโพหลุ่ม อำเภอม่วงสามสิบ
จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีนายวิลัย ผาเหลา ครูบัญชีประจำศูนย์ฯ เป็นวิทยากรสอนแนะนำการจัดทำ
บัญชี รับ–จ่ายครัวเรือน ให้แก่ผู้เข้าร่วมงาน จำนวน 100 คน


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional