Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
อตส. เดินหน้าพัฒนาสหกรณ์สู่ความเข้มแข็ง ยั่งยืน โปร่งใสด้วยบัญชี และมีธรรมาภิบาลที่ดี     เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2559 นายสมปอง อินทร์ทอง อธิบดีกรมตรวจ
บัญชีสหกรณ์
เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การ
พัฒนาสหกรณ์สู่ความเข้มแข็ง ยั่งยืน และมีธรรมาภิบาลที่ดี
ให้กับ
สหกรณ์ในพื้นที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 4 เพื่อพัฒนาสหกรณ์ไปสู่
ความเข้มแข็งตามนโยบายของรัฐบาล โดยมีนางสาวปิยรัตน์ ตรีนิติ
ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 4 พร้อมด้วยนางสุนันทา เทพสาร
ผู้เชี่ยวชาญด้านการบัญชีและการสอบบัญชี หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์
และข้าราชการในพื้นที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 4 ร่วมด้วยผู้แทนสหกรณ์
ในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ มุกดาหาร ร้อยเอ็ด ยโสธร ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี
เข้าร่วมการประชุม
ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี
อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional