Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตส.เชียงใหม่ สอนแนะการจัดทำบัญชีในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day)     เมื่อวันที 12 กรกฎาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงใหม่
นำโดย นางศิญญา เต็มเปี่ยม นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ
พร้อมด้วยพนักงานราชการในสังกัด ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field
Day) และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2559
ดย
สอนแนะการจัดทำบัญชีรับ–จ่าย ในครัวเรือน และบัญชีต้นทุนอาชีพแก่นักเรียน
เกษตรกร และประชาชนที่สนใจ ใช้เป็นแนวทางในการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าการ
เกษตร (ศพก.) บ้านแม่ทัง หมู่ที่ 5 ตำบลหางดง
อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional