Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตส.เชียงใหม่ ร่วมพิธีเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2559     เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงใหม่
นำโดย นางธัญวลัย ศรีคำ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ
พร้อมด้วยพนักงานราชการในสังกัด ร่วมพิธีเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี
(Field Day) และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2559
พร้อมทั้งร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำบัญชีรับ–จ่ายในครัวเรือน
และบัญชีต้นทุนอาชีพแก่นักเรียน เกษตรกร และผู้ที่สนใจ เพื่อใช้เป็นแนวทาง
ในการดำรงชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
โดยได้รับเกียรติจากนายฉัตรชัย สุวรรณวงศ์ นายอำเภอเวียงแหง เป็นประธาน
เปิดงาน
ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าการเกษตร (ศพก.)
บ้านกองลม หมู่ที่ 2 ตำบลเวียงแหง อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional