Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตส.ตราด ร่วมจัดนิทรรศการด้านบัญชีในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day)     เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตราด ร่วมจัด
นิทรรศการด้านบัญชีในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการ
การเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2559
โดยสอนแนะการจัดทำบัญชี
รับ-จ่ายในครัวเรือน บัญชีต้นทุนอาชีพ และบัญชีตามรอยพ่อสู่วิถีเศรษฐกิจพอเพียง
ให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมงาน เพื่อใช้บัญชีเป็นเครื่องมือในการแก้ไขปัญหาความ
ยากจนและสร้างวินัยทางการเงิน วางแผนการใช้จ่ายและการประกอบอาชีพให้
สามารถดำรงชีวิตเอง
ได้ โดยมี นายชัยวัฒน์ โอชนานนท์ นายอำเภอคลองใหญ่
เป็นประธานเปิดงาน
ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
อำเภอคลองใหญ่ บ้านร่วมสุข หมู่ที่ 6 ตำบลไม้รูด อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional