Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตส.หนองบัวลำภู จัดโครงการ "ชุมชนต้นแบบ คนรักการทำบัญชี ถวายความดีเพื่อพ่อของแผ่นดิน”     เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองบัวลำภู
นำโดย นางกาญจนา แสนสิงห์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์
หนองบัวลำภู
จัดโครงการ "ชุมชนต้นแบบ คนรักการทำบัญชี ถวาย
ความดีเพื่อพ่อของแผ่นดิน”
ในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ
ครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนน้อมนำหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน ด้วยการทำบัญชี
และใช้ข้อมูลทางบัญชีเป็นเครื่องมือสร้างความพอเพียง โดยมีการกำกับ แนะนำ
และติดตามการจดบันทึกบัญชี อีกทั้งเพื่อให้ประชาชนในชุมชนเป้าหมายมีการ
ดำเนินชีวิตที่พอเพียง มีวินัยทางการเงิน สามารถลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ และ
มีเงินออม อันจะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้นตามแนวทาง
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
โดยมีประชาชน จำนวน 25 คน เข้าร่วมโครงการ
ณ ชุมชนบ้านโนนขมิ้น หมู่ 1 ตำบลโนนขมิ้น อำเภอเมืองหนองบัวลำภู
จังหวัดหนองบัวลำภู


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional