Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตส.สระบุรี จัดอบรมโครงการ "ชุมชนคนรักการทำบัญชี ถวายความดีเพื่อพ่อของแผ่นดิน"     เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระบุรี
จัดอบรมโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องใน
โอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบรอบ 70 ปี 9 มิถุนายน
2559 "ชุมชนคนรักการทำบัญชี ถวายความดีเพื่อพ่อของแผ่นดิน"

เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้
ในการดำเนินชีวิตประจำวันด้วยการทำบัญชี และใช้ข้อมูลทางบัญชีเป็นเครื่องมือ
สร้างความพอเพียง มีวินัยทางการเงิน สามารถลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ และมี
เงินออม
โดยมีนางสาวพัฒนาพร พันธุ์วุฒิ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชี
สหกรณ์สระบุรี
พร้อมด้วยนายบุญลือ เต้าแก้ว และนายจรัส อยู่สบาย
ครูบัญชีอาสา ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้
โดยมีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน
25 คน ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง หมู่ 7 ตำบลหนองโน อำเภอเมือง
จังหวัดสระบุรี


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional