Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์



การบัญชีและสอบบัญชี
สตท.6 จัดประชุมสัญจรเชื่อมโยงเครือข่ายชมรมครูบัญชีอาสาระดับภาค



     เมื่อวันที่ 6-7 กรกฎาคม 2559 คณะกรรมการชมรมครูบัญชีอาสา
ระดับภาค สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 6
จัดประชุมสัญจรเชื่อมโยง
เครือข่ายครูบัญชีอาสาระดับภาค
เพื่อพบปะ ทำกิจกรรมร่วมกัน แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นรวมถึงรับทราบผลการดำเนินกิจกรรมของชมรมครูบัญชีระดับภาค
และระดับจังหวัด
โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 13 คน ณ ริมนทีรีสอร์ท อำเภอเมือง
จังหวัดอุทัยธานี พร้อมกันนี้ ได้เข้าศึกษาดูงาน ณ วิชชาลัยชาวนา อำเภอวชิรบารมี
จังหวัดพิจิตร ศูนย์เรียนรู้ครูจักรภฤต บรรเจิดกิจ ครูบัญชีอาสาจังหวัดพิจิตร และ
ศูนย์ส่งเสริมเกษตรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ศูนย์เรียนรู้บ้านครูทองปอน กุสุโมทย์
อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี เพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้ตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีนายพิเชษฐ ชัยวัน ประธานชมรมครูบัญชีอาสา
ระดับประเทศ เข้าร่วมการประชุมสัญจรครั้งนี้ด้วย


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional