Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตส.นครนายก ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day)     เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครนายก
นำโดย นางสาวนงลักษณ์ บุญสร้าง หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์
นครนายก
พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างในสังกัด ร่วมงาน
วันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้น
ฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2559
เพื่อให้เกษตรกรในชุมชนได้รับความรู้ เข้าถึงปัจจัย
การผลิต ลดความเสี่ยงในการบริหารจัดการ ทั้งนี้ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์
นครนายก ร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้ทางบัญชี พร้อมให้คำแนะนำการจัดทำ
บัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน และบัญชีต้นทุนอาชีพ เพื่อให้เกษตรกรสามารถ
วิเคราะห์ค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันและการประกอบอาชีพได้ โดยได้รับ
ความสนใจจากเกษตรกรเป็นจำนวนมาก
โดยมีนายพิชัย วงษ์บัวงาม
เกษตรจังหวัดนครนายก เป็นประธานเปิดงาน
ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตสินค้าเกษตร ตำบลเขาพระ อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional