Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตส.ชลบุรี ร่วมจัดนิทรรศการงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่     เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชลบุรี
นำโดย นางสาวกฤติมา คำนาค นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ
พร้อมด้วยนายสมบัติ กาญจนา ครูบัญชีอาสาประจำศูนย์เรียนรู้
ร่วมจัด
นิทรรศการด้านบัญชีในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และ
บริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2559
เพื่อให้ความ
ช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบปัญหาภัยแล้งในด้านการผลิตทางการเกษตร
และการตลาดให้สามารถเข้าถึงปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพ มีการเชื่อมโยง
เครือข่ายการตลาด โดยเกษตรกรสามารถนำองค์ความรู้ต่าง ๆ ที่ได้รับนำไป
ประยุกต์ใช้ในไร่นาของตนเองได้
โดยมี นายวุฒิกร สุขีนัย นายอำเภอพานทอง
เป็นประธานเปิดงาน
ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
(ข้าว) ตำบลหนองหงส์ อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional