Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


รตส.เป็นประธานการประชุมหัวหน้า สตส.ในพื้นที่รับผิดชอบ 7 จังหวัด     เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2559 นางกฤษณา กฤษณวรรณ รองอธิบดี
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
เป็นประธานการประชุมหัวหน้าสำนักงาน
ตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่รับผิดชอบ 7 จังหวัด
เพื่อติดตามผลการ
ปฏิบัติงาน
โดยมี นางสาววิภา เจริญศิริสุนทร ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจ
บัญชีสหกรณ์ที่ 9 พร้อมด้วยนายปราโมช ฉัตรพรรณรังสี ผู้อำนวยการ
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 3 นางสาวกัณณิกา จิตรชุ่ม ผู้อำนวยการ
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 6 นายสมพงษ์ ทองสถิตย์ ผู้อำนวยการ
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7 และนางอัญชลี ฉัตรพรรณรังสี
ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 8 เข้าร่วมประชุมเพื่อรับทราบ
แนวทางการปฏิบัติงานจากสำนักงานฯ ให้แนวคิด แลกเปลี่ยนประสบการณ์
ที่เป็นประโยชน์ และเป็นขวัญกำลังใจ แก่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ พร้อมกันนี้
ได้เข้าศึกษาดูงานกลุ่มเกษตรกรทำสวนธารน้ำทิพย์ อำเภอเบตง
จังหวัดยะลาเกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional