Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.นครพนม ร่วมจัดนิทรรศการศูนย์เรียนรู้ด้านบัญชี ในงาน "วันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day) และบริการการเกษตร เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2559”     เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครพนม
นำโดย นางสาวปิยะนุช แสงกล้า นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ

พร้อมด้วยพนักงานราชการในสังกัด จัดนิทรรศการศูนย์เรียนรู้ด้านบัญชีรับ –
จ่ายในครัวเรือน ในงาน "วันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day) และบริการ
การเกษตร เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2559”
เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี
ด้านการผลิตและการตลาดในการช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบกับปัญหา
ภัยแล้งจำนวนมาก เกษตรกรสามารถนำองค์ความรู้ต่างๆ ที่ได้รับนำไป
ประยุกต์ใช้ในไร่นาของตนเองได้ โดยมี นายปิยะ ปิจะนำ นายอำเภอนาหว้า
เป็นประธานเปิดงาน ณ ศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
หมู่ที่ 7 ตำบลท่าเรือ อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional