Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตท. 6 จัดอบรมโครงการพัฒนาผู้จัดทำบัญชีสหกรณ์ ผ่านสถาบันการศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา        เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 6 นำโดย
นางสาวประสพศรี ภู่ริยะพันธ์ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ
รักษาราชการในตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบบัญชีเชี่ยวชาญ (ด้านการ
บัญชีและการสอบบัญชี) สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 6 และนายสุบรรณ
จำปา หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิษณุโลก
ร่วมกับวิทยาลัยพณิชยการ
บึงพระพิษณุโลก จัดอบรมโครงการพัฒนาผู้จัดทำบัญชีสหกรณ์ผ่านสถานบันการ
ศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหา
การขาดแคลนบุคลากรในการจัดทำบัญชีให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในอนาคต
โดยเปิดโอกาสให้สถาบันการศึกษาผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพรองรับการจัดทำบัญชี
ให้กับสหกรณ์ การพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านการจัดทำบัญชีสหกรณ์ด้วยโปรแกรม
ระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจร (FAS) เพื่อพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาในการ
จัดการเรียนการสอน แก่นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) นักศึกษาสามารถพัฒนาตนเอง เพื่อเข้า
ปฏิบัติงานเป็นบุคลากรของสหกรณ์ต่อไป โดยมี นางสาวกรรณิกา วรนรธรรม
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก เป็นประธาน
เปิดการอบรม ณ ห้องปฏิบัติการบัญชีคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยพณิชยการ
บึงพระพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional