Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.ชลบุรี ร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบปริมาณและคุณภาพยาง ในโครงการสร้างมูลภัณฑ์กันชนรักษาเสถียรภาพราคายาง และโครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง     เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชลบุรี นำโดย
นางพิมพา อนันต์กีรติการ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชลบุรี
ลงพื้นที่
สำรวจโกดังยางเบื้องต้น เพื่อให้การตรวจสอบปริมาณและคุณภาพยางใน
โกดังยางที่จัดเก็บในจังหวัดชลบุรี เป็นไปอย่างถูกต้องและครบถ้วน พร้อมทั้ง
ร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบปริมาณและคุณภาพยางในโครงการสร้าง
มูลภัณฑ์กันชนรักษาเสถียรภาพราคายาง และโครงการพัฒนาศักยภาพสถาบัน
เกษตรกรเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง โดยมีนายสุวิทย์ ชัยเกียรติยศ
ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุม
ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรี อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional