Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตส.สระบุรี จัดอบรมโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว "ชุมชนคนรักการทำบัญชี ถวายความดีเพื่อพ่อของแผ่นดิน"       เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระบุรี
จัดอบรมโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องใน
โอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบรอบ 70 ปี 9 มิถุนายน
2559 "ชุมชนคนรักการทำบัญชี ถวายความดีเพื่อพ่อของแผ่นดิน"
เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้
ในการดำเนินชีวิตประจำวัน ด้วยการทำบัญชี และใช้ข้อมูลทางบัญชีเป็น
เครื่องมือสร้างความพอเพียง มีวินัยทางการเงิน สามารถลดรายจ่าย
เพิ่มรายได้และมีเงินออม โดยมี นางสาวพัฒนาพร พันธุ์วุฒิ หัวหน้า
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระบุรี
นายบุญลือ เต้าแก้ว และนายจรัส
อยู่สบาย ครูบัญชีเกษตรกรอาสา
ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้
แก่ผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 25 คน ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
หมู่ 7 ตำบลหนองโน อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional