Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตส.บึงกาฬ ร่วมจัดนิทรรศการกิจกรรมต้นไม้แห่งความดีทำบัญชี มีเงินออม ในโครงการ "รณรงค์ปลูกหญ้าแฝก”เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว     เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2559 นางสาวชณิญญา หิรัญสุทธิ์ หัวหน้าสำนักงาน
ตรวจบัญชีสหกรณ์บึงกาฬ
และบุคลากรในสังกัด ร่วมพิธีเปิดโครงการ "รณรงค์
ปลูกหญ้าแฝก” เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส
มหามงคลเถลิงถวัลยราชสมบัติครบรอบ 70 ปี ซึ่งจัดโดยสถานีพัฒนาที่ดิน
จังหวัดบึงกาฬ ณ โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำขุดลอก
หนองแสนตอ บ้านคำแก้ว หมู่ที่ 7 ตำบลคำแก้ว อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ
      ในการนี้ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บึงกาฬ ได้ร่วมจัดนิทรรศการกิจกรรม
ต้นไม้แห่งความดี ทำบัญชี มีเงินออม
เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเถลิงถวัลยราชสมบัติครบรอบ 70 ปี
และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระชนมพรรษาครบ 7 รอบ
โดยให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมบันทึกความตั้งใจทำความดีในใบไม้รูปหัวใจ นำไปแขวน
ไว้บนต้นไม้แห่งความดี พร้อมรับสมุดบัญชีและร่วมตอบคำถามรับรางวัลกระปุก
ออมสิน ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 50 คน


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional