Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตส.บึงกาฬ เข้าร่วมกิจกรรมงานวันถ่ายทอดความรู้ (Field Day)      เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บึงกาฬ นำโดย
นายปริญญา ธาตุลม นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ
และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วม
พิธีโครงการงานวันถ่ายทอดความรู้ (Field Day) โดยมี นายสำพรต จันทร์หอม
เกษตรจังหวัดบึงกาฬ
เป็นประธานเปิดงาน ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตสินค้าเกษตรบ้านห้วยเรือ ตำบลเซกา อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
       ทั้งนี้ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บึงกาฬ ได้ร่วมจัดนิทรรศการบูรณาการ
กับหน่วยงานภาคีเครือข่ายจังหวัดบึงกาฬ เพื่อถ่ายทอดความรู้เพิ่มเติมและ
ให้คำแนะนำในเรื่องการจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือนและบัญชีต้นทุนอาชีพ
แก่เกษตรกรที่ผ่านการอบรมหลักสูตร "บัญชีแก้จน บัญชีชี้ทางรวย” ในโอกาสนี้
ยังเชิญชวนเกษตรกรร่วมกิจกรรมต้นไม้แห่งความดี ทำบัญชี มีเงินออม โดยการ
บันทึกความตั้งใจทำความดีลงในใบไม้รูปหัวใจ รวมถึงการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงตามแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม โดยการใช้ข้อมูลบัญชีเป็นหลัก โดยมีผู้เข้าร่วม
กิจกรรม รวม 150 คน


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional