Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.เชียงใหม่ ร่วมพิธีเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่     เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงใหม่ นำโดย
นางวรรณวนัช วันดี นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ
พร้อมด้วยพนักงานราชการ
ในสังกัด ร่วมพิธีเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตร
เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่
ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
การเกษตร (ศพก.) อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
      ในโอกาสนี้ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงใหม่ ได้ร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้
เกี่ยวกับการจัดทำบัญชีรับ–จ่ายในครัวเรือน และบัญชีต้นทุนอาชีพ
แก่นักเรียน เกษตรกร
และผู้ที่สนใจ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำรงชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional