Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


อตส.ร่วมเลี้ยงอาหารเย็นและบริจาคเงินแก่เด็กพิการและทุพพลภาพ      เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2559 นายสมปอง อินทร์ทอง อธิบดีกรมตรวจ
บัญชีสหกรณ์
พร้อมด้วย นายประยวน พันธ์สวัสดิ์ รองอธิบดีกรมตรวจ
บัญชีสหกรณ์
และบุคลากรในสังกัด ร่วมเลี้ยงอาหารเย็น และบริจาคเงิน
แก่เด็กพิการและทุพพลภาพ
เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
แสดงความรับผิดชอบต่อสังคม เสริมสร้างคุณธรรม และจริยธรรม รวมทั้งได้มี
ส่วนร่วมในการแบ่งปันและให้กำลังใจเด็กพิการและทุพพลภาพ และช่วยแบ่งเบา
ภาระของสถานสงเคราะห์อีกด้วย
ณ สถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญา
(หญิง) (บ้านราชาวดีหญิง) และสถานสงเคราะห์เด็กพิการและทุพพลภาพปากเกร็ด
(บ้านนนทภูมิ) จ.นนทบุรี


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional