Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.นครพนม ร่วมให้ความรู้ด้านบัญชี ในโครงการ"การเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้วยกระบวนการจัดทำบัญชีครัวเรือน”     เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครพนม
นำโดย นางสาวรัตนา ทุมแต้ม นักวิชาการตรวจสอบบัญชี
ร่วมเป็นวิทยากร
ให้ความรู้ เรื่อง "การจัดทำบัญชีรับ – จ่ายครัวเรือน”
ในโครงการ "การเรียนรู้
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้วยกระบวนการจัดทำบัญชีครัวเรือน”

ซึ่งจัดโดยศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมือง
นครพนม เพื่อให้ผู้ที่เข้ารับการอบรมสามารถจัดทำบัญชีครัวเรือน สามารถ
วิเคราะห์ข้อมูลจากการจดบันทึกบัญชี ทำให้ทราบถึงรายได้และค่าใช้จ่าย
ของตนเองและครอบครัว ก่อให้เกิดการประหยัดและการออม โดยมีนักศึกษา
กศน.อำเภอเมืองนครพนม จำนวน 54 คน เข้ารับการอบรม เพื่อส่งเสริมให้เป็น
แกนนำในการถ่ายทอดความรู้การจัดทำบัญชีครัวเรือนระดับชุมชน
โดยได้รับเกียรติ
จาก นายพันธ์ทิพย์ แก้วบุตดา ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการ
ศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองนครพนม เป็นประธานเปิดโครงการ
ณ ห้องประชุม
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองนครพนม
จังหวัดนครพนม


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional