Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตส.นครนายก ร่วมจัดนิทรรศการด้านบัญชี งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day)     เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครนายก นำโดย
นางภัทราพร ตั้งพัชรวงศ์ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ พร้อมด้วยนายประสิทธิ์
แจ่มใส่ และนางสาวไมวัล อังคะลา ครูบัญชีอาสา
ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี
(Field Day) และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2559 โดยมี
ว่าที่ร้อยตรีพิเชียน ลิมป์หวังอยู่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธานเปิดงาน
เพื่อให้บริการแก่เกษตรกรในชุมชน ให้ได้รับความรู้ เข้าถึงปัจจัยการผลิต ลดความเสี่ยง
ในการบริหารจัดการ
     ทั้งนี้ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครนายก ได้ร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้ด้าน
บัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน การจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพ พร้อมให้คำแนะนำ เพื่อให้เกษตรกร
สามารถวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันและการประกอบอาชีพได้ โดยได้รับความสนใจ
จากเกษตรกรเป็นจำนวนมาก ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
ตำบลบ้านพริก อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional