Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.หนองบัวลำภู สอนแนะการจัดทำบัญชีในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ประจำปี 2559     เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2559 นางกาญจนา แสนสิงห์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชี
สหกรณ์หนองบัวลำภู
เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ "วันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day)
เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ประจำปี 2559”
ทั้งนี้สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองบัวลำภู
ร่วมจัดกิจกรรมคลินิกบัญชี โดยสอนแนะการจัดทำบัญชีรับ - จ่ายในครัวเรือน บัญชีต้นทุน
อาชีพ และบัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียงแก่เกษตรกร เยาวชน และประชาชนทั่วไป
เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกษตรกรเริ่มต้นการผลิตในปีการเพาะปลูกใหม่โดยใช้เทคโนโลยี
และภูมิปัญญาที่มีความเหมาะสมกับพื้นที่และเกิดการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ไปประยุกต์ใช้ให้กว้างขวางขึ้น และเพื่อให้ศูนย์เรียนรู้เป็นที่พึ่งพาช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่
ได้อย่างแท้จริง ณ ศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (นายสมจิตร พลบูรณ์)
หมู่ 2 ตำบลวังทอง อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional