Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.หนองคาย ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 สหกรณ์การเกษตรเมืองหนองคาย จำกัด     เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย
นำโดย นางสาวสุกานดา ทองสุทธิ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ
เข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 สหกรณ์การเกษตรเมือง
หนองคาย จำกัด
สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด 31 มีนาคม 2559 พร้อมทั้งร่วมแถลง
งบการเงินของสหกรณ์เพื่อให้ที่ประชุมรับทราบ และคณะกรรมการจะได้นำไป
เป็นแนวทางในการบริหารจัดการสหกรณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
ณ ห้องประชุมชั้น 2 สหกรณ์การเกษตรเมืองหนองคาย จำกัด อ.เมือง
จ.หนองคาย


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional