Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.สระบุรี สอนแนะการจัดทำบัญชี งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day) อำเภอหนองแค     เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระบุรี นำโดย
นางโสรญา กะลาสี นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ
พร้อมด้วยพนักงาน
ราชการและลูกจ้างในสังกัด เข้าร่วมจัดนิทรรศการถ่ายทอดความรู้ หัวข้อ
"การจัดทำบัญชีต้นทุนการผลิต” โดยให้คำแนะนำการทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย
ในครัวเรือน และบัญชีต้นทุนอาชีพให้แก่เกษตรกรและประชาชนทั่วไปที่เข้าร่วม
งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตร เพื่อเริ่มต้นฤดูกาล
ผลิตใหม่ ปี 2559
เพื่อกระตุ้นให้เกษตรกรเริ่มต้นการผลิตในปีการเพาะปลูกใหม่
โดยใช้เทคโนโลยีการผลิตและภูมิปัญญาที่เหมาะสม โดยมี นายไพรัช ประทุมสุวรรณ
ปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตสินค้าเกษตร ตำบลห้วยขมิ้น อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional