Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตส.ขอนแก่น ร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จ (Single Command) จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 6/2559      เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ขอนแก่น นำโดย
นายประสิทธิ์ พรหมประภัศร์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ขอนแก่น

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จ (Single Command) จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 6/2559

โดยมี นายพัฒนา นุศรีอัน เกษตรและสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น เป็นประธาน
ที่ประชุม เพื่อดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมพิจารณา การกำกับ
ดูแล และติดตามผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนงานตามนโยบายรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองชุมแพ
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional