Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.นครนายก ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2559     เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครนายก นำโดย
นางสาวนงลักษณ์ บุญสร้าง หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครนายก
พร้อมด้วย
นางละม่อม ยุบลเพชร ครูบัญชีอาสา ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day)
และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2559 โดยมี พ.อ.เฉลิม เรืองทอง
รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครนายก เป็นประธานเปิดงาน
เพื่อให้บริการแก่เกษตรกรในชุมชน ให้ได้รับความรู้ เข้าถึงปัจจัยการผลิต และลด
ความเสี่ยงในการบริหารจัดการ

      ทั้งนี้ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครนายก ได้ร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้
ทางบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน และการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพ พร้อมให้คำแนะนำ
เพื่อให้เกษตรกรสามารถวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันและการประกอบอาชีพได้
โดยได้รับความสนใจจากเกษตรกรเป็นจำนวนมาก ณ ศูนย์เรียนรู้ การเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตสินค้าเกษตร ตำบลเกาะหวาย อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional