Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตส.นครสวรรค์ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการประสานการแก้ไขปัญหา สหกรณ์การเกษตรแม่เปิน จำกัด     เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2559 นายสุเทพ ทองบ้านบ่อ หัวหน้าสำนักงาน
ตรวจบัญชีสหกรณ์นครสวรรค์
เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการประสานการ
แก้ไขปัญหา สหกรณ์การเกษตรแม่เปิน จำกัด
โดยมี นายรัตนะ สวามีชัย
ผู้ช่วยปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วย
นายบรรลือ สง่าจิตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ หัวหน้าส่วนราชการ
สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ และตัวแทน
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เข้าร่วมการประชุม
เพื่อหารือการฟื้นฟูธุรกิจของสหกรณ์ การติดตามผลการดำเนินงานของสหกรณ์ฯ
การแก้ปัญหาหนี้สินของสหกรณ์ฯ การเร่งรัดการดำเนินคดีกับผู้กระทำผิด
การส่งเสริมอาชีพของสมาชิกสหกรณ์ฯ เพื่อบรรเทาความเดือนร้อนปัญหา
หนี้สินของเกษตรกรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุม 203
ศาลาลางจังหวัดนครสวรรค์ อ.เมือง จ.นครสวรรค์

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional