Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.เชียงราย จัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำบัญชี งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day)      เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงราย ร่วมพิธีเปิด
งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริหารการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาล
ผลิตใหม่
โดยมี นายชวัลวิทย์ ตั้งกองเกียรติ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ตำบลโชคชัย อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย
     ทั้งนี้ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงราย ร่วมกับ นายสุวิทย์ ใหม่ธิ ครูบัญชีอาสา
จัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำบัญชีรับ–จ่ายในครัวเรือน และบัญชีต้นทุนอาชีพ
ให้แก่นักเรียน เกษตรกร และผู้ที่สนใจ ได้ใช้เป็นแนวทางในการดำรงชีวิตตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional