Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.นครปฐม ร่วมอบรมถ่ายทอดความรู้ ตามแผนการพัฒนาการเกษตรครบวงจรในพื้นที่ที่มีศักยภาพ    เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครปฐม นำโดย
นางเบญจรัตน์ สิริพุฒิพรกุล นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ
ร่วมเป็นวิทยากร
ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับหลักการ อุดมการณ์ และวิธีการสหกรณ์ การร่วมกลุ่ม
การจัดทำบัญชีรับ- จ่ายในครัวเรือน รวมถึงหลักการจัดตั้งสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
และการดำเนินธุรกิจในรูปแบบสหกรณ์ แก่เกษตรกรและประชาชนในพื้นที่โครงการ
พัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตร ณ ตำบลแหลมบัว อำเภอนครชัยศรี
จังหวัดนครปฐม


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional