Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตท.4 จัดกิจกรรม 5 ส. สร้างภูมิทัศน์ที่ดีแก่สำนักงานฯ      เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 4 จัดกิจกรรม 5 ส.
(สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ สร้างนิสัย)
เพื่อรักษาความสะอาด สร้างความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยในบริเวณอาคารสถานที่ทำงาน รวมทั้งสร้างภูมิทัศน์ที่ดีบริเวณพื้นที่ภ
ายนอกอาคาร ให้มีความสวยงาม สร้างความประทับใจต่อผู้มาติดต่องาน ณ สำนักงาน
ตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 4


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional